Учебници

Начало » Учебници

Заповед № РД09-1102/19.05.2020 г. за утвърждаване на указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за I, II, III, IV и V клас по учебния предмет религия (християнство-православие), на проекти на учебници за I, II, III, IV и V клас по учебния предмет религия (ислям) и на проекти на учебници за I, II и III клас по учебния предмет религия (благонравие) (публикувано 21.05.2020 г.)

УКАЗАНИЯ за организиране и провеждане на оценяването
Приложение 1 Карта за оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебник/учебен комплект
Приложение 2 Карта с обобщените резултати от оценяването за пригодността на проектите на учебник/учебен комплект
Приложение 3 Декларация
Приложение 4 График за организиране и провеждане на оценяването
(публикувано 21.05.2020 г.)


Заповед № РД09-1062/13.05.2020 г. за утвърждаване на списъка на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници по религия, списъка на училищата, както и кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти (публикувано 15.05.2020 г.)

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за I, II, III, IV и V клас по учебния предмет религия (християнство-православие), на проекти на учебници за I, II, III, IV и V клас по учебния предмет религия (ислям) и на проекти на учебници за I, II и III клас по учебния предмет религия (благонравие)


Заповед № РД09-644/18.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД09-825/15.03.2019 г., Заповед № РД09-829/15.03.2019 г., Заповед № РД09-830/15.03.2019 г., Заповед № РД09-832/15.03.2019 г., Заповед № РД 09-828/15.03.2019 г., Заповед № РД09-824/15.03.2019 г., Заповед № РД09-827/15.03.2019 г., Заповед № РД09-826/15.03.2019 г., Заповед № РД09-842/18.03.2019 г., Заповед № РД09-843/18.03.2019 г., Заповед № РД09-823/15.03.2019 г., Заповед № РД09-822/15.03.2019 г., Заповед № РД09-821/15.03.2019 г., Заповед № РД09-818/15.03.2019 г., Заповед № РД09-817/15.03.2019 г., Заповед № Д09-819/15.03.2019 г., Заповед № РД816 /15.03.2019 г., както следва:

В посочените заповеди датите 18 и 19 март 2020 г., определени за подаване на документите за участие по чл. 45, ал. 1 от Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, се променят на 14 и 15 април 2020 година.

В посочените заповеди датата 24 март 2020 г., определена за отваряне на открито заседание на внесените документи за участие в процедурите, се променя на 16 април 2020 година.

(публикувано 19.03.2020 г.)


Заповед № РД09-724/ 03.04.2020 г. за утвърждаване указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за ХI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка и на проектите на учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво В1.1 и на ниво В2.1 от Общата европейска езикова рамка. (публикувано 06.04.2020 г.)

УКАЗАНИЯ за организиране и провеждане на оценяването

Приложение 1 Карта за оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебник/учебен комплект

Приложение 2 Карта с обобщените резултати от оценяването за пригодността на проектите на учебник/учебен комплект

Приложение 3 Декларация

Приложение 4 График за организиране и провеждане на оценяването

(публикувано 06.04.2020 г.)


Заповед № РД09-613/09.03.2020 г. за утвърждаване на списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за ХI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка и на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво В1.1 и ниво В2.1 от Общата европейска езикова рамка (публикувано 11.03.2020 г.)

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

Kодове на проектите на учебен комплект по български език за ХI клас (общообразователна подготовка)
Kодове на проектите на учебен комплект по гражданско образование за ХI клас (общообразователна подготовка)
Kодове на проектите на учебен комплект по литература за ХI клас (общообразователна подготовка)
Kодове на проектите на учебен комплект по математика за ХI клас (общообразователна подготовка)

Kодове на проектите на учебни комплекти по английски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по испански език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по италиански език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по немски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по руски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по френски език за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка

Kодове на проектите на учебни комплекти по английски език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по испански език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по италиански език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по немски език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка
Kодове на проектите на учебни комплекти по френски език за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка

(публикувано 11.03.2020 г.)


Информация за теглото и за броя на страниците на одобрените учебници и учебни комплекти за I клас, II клас, III клас и IV клас и на учебниците за V клас, VI клас и VII клас, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2018/2019 годинаПРОЦЕДУРИ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

ГРАФИЦИ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ
Образци-заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

СПИСЪЦИ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“