Учебни планове и програми по професионална подготовка за обучение чрез работа, утвърдени през 2017 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » Учебни планове и програми по професионална подготовка за обучение чрез работа, утвърдени през 2017 г.

345 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ I

345 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ II

521 МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛУРГИЯ

522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

523 ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

524 ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

541 ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ

543 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО

544 МИННО ДЕЛО, ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

621 РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО

840 ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“