Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проекта на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък със защитени детски градини и училища

(публикувано 16.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 15.11.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища

(публикувано 16.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail:  [email protected]  и [email protected] 

до 15.11.2019 включително

Проекти на учебни програми за отраслова и специфична професионална подготовка по професия „Електротехник“ и по професия „Електромонтьор“

(публикувано 15.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 14.11.2019 включително

Проект на РМС за одобряване на Споразумение за сътрудничество между Република България и Държавата Катар

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието

Проекти на учебни програми за професионално направление код 521 Машиностроене, металообработване и металургия

(публикувано 26.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.10.2019 включително

Проекти на типови учебни планове и проекти на учебни програми за дневна форма на обучение и за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

(публикувано 25.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 25.10.2019 включително

Проект на Решение за одобряванe на проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публикувано 20.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 21.10.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

(публикувано 19.09.2019 г.)
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в Република България до края на учебната 2022/2023 година ще намерите на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите:
https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-reshenie-na-ministerskiya-svet-19092019/ 

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към отговорната дирекция

до 21.10.2019 включително

Проект на Решение за приемане на актуализирана стратегическа рамка на секторната политика за ПОО за периода 2019-2021 г.

Проекти на учебни програми

(публикувано 16.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.10.2019 включително

Проект на учебнa програмa

(публикувано 16.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]g 

до 16.10.2019 включително

Проект на типов учебен план за специалност от професия 522020 „Електромонтьор“

(публикувано 13.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.10.2019 включително

Проект на Национална изпитна програма

Проекти на учебни програми за професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

(публикувано 11.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 11.10.2019 включително

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

Проект на типов учебен план

(публикувано 10.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 10.10.2019 включително

Проект на Наредба за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

(публикувано 05.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.10.2019 включително

Проект на типов учебен план

(публикувано 04.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.10.2019 включително

Заповед за утвърждаване на учебни програми за профилирана подготовка за постигане на ниво, еквивалентно на ниво В2 по учебния предмет чужд език

(публикувано на 30.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 30.09.2019 включително

Проекти на учебни програми по учебния предмет чужд език – хърватски език

(публикувано на 27.08.2019 г.)

 

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани на на e-mail: [email protected]

до 26.09.2019 включително

Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

(публикувано на 27.08.2019 г.) 
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected]

до 26.09.2019 включително

Проект на Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план

(публикувано на 21.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани до дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected]  

до 20.09.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за професионално направление 525 "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства"

(публикувано на 20.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 19.09.2019 включително

Проект на Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

(публикувано на 20.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектита могат да бъдат изпращани към дирекция  „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 19.09.2019 включително

Проекти на учебни програми за специалност „Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост“

(публикувано на 20.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.09.2019 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебните програми по чужд език – японски език

Проект на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година

(публикувано на 13.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Национален календар могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2019 включително

Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 44 от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

В проведената в периода от 13.08.2019 г. до 12.09.2019 г. обществена консултация по проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 44 от 14 март 2019 г.  за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища не са постъпили бележки и предложения.


(публикувано на 13.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища

Проект на инструкция за достъпа на ДАНС до информационните фондове на МОН

Проекти на учебни програми по професии от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

(публикувано на 07.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 06.09.2019 включително

Проекти на учебни планове за професионални направления

(публикувано на 05.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 04.09.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за обучение чрез работа (дуална система на обучение) за професия:

(публикувано на 05.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 04.09.2019 включително

Проект на типови учебени планове по специалност „Вътрешни облицовки и настилки” от професионално направление код 582 „Строителство”

Проект на учебен план за специалност Електронна търговия - дуална форма на обучение с разширено изучаване на чужд език

(публикувано на 02.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 02.09.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

(публикувано на 02.08.2019 г.)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 02.09.2019 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми програми по професионални направления:

(публикувано на 01.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и  програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 02.09.2019 включително

Проекти на учебни програми за професии:

(публикувано на 31.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.08.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти“

(публикувано на 31.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.08.2019 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебна програма по учебния предмет чужд език – корейски език

(публикувано на 30.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2019 включително

Проект на заповед за утвърждаване

(публикувано на 30.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2019 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на Национален спортен календар

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2019 включително

Проекти на учебни планове за професия „Асистент на лекар по дентална медицина”

(публикувано на 29.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]   

до 29.08.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионални направления:

(публикувано на 29.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 30.08.2019 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионални направления:

(публикувано на 26.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 26.08.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за професионални направления:

(публикувано на 24.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 23.08.2019 включително

Проекти на учебни програми по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух

(публикувано на 24.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Приобщаващо образование" на e-mail: [email protected] 

до 23.08.2019 включително

Типови учебни планонве за специалност код 3410201 „Продавач - консултант“

(публикувано на 18.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2019 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми по учебния предмет чужд език иврит

(публикувано на 18.07.2019 г.)
Бележки и предложения по проектите на учебните програми по учебния предмет  чужд език иврит за  I -  VII класове, за ниво А1, за ниво А2, за ниво В1 и за ниво В 2.1 и по проекта на заповедта за тяхното утвърждаване могат да се изпращат към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на електронен адрес: [email protected]

до 19.08.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за професионални направления:

(публикувано на 18.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2019 включително

Проект на учебна програма за обучение чрез работа

(публикувано на 16.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 15.08.2019 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба

В проведената в периода от 12.07.2019 г. до 12.08.2019 г. обществена консултация по проекта на Наредба за изменение на Наредба № 2 за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години не са постъпили бележки и предложения.


(публикувано на 12.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.08.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за професионални направления:

(публикувано на 11.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.08.2019 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионални направления:

(публикувано на 11.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.08.2019 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за професионални направления:

Проекти на учебни програми и типови учебни планове

Проект на изменение и допълнение на учебната документация

(публикувано 12.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение” на e-mail: [email protected] 

до 01.05.2019 включително
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“