Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проекти на типови учебни планове за професионално направление 525 "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства"

(публикувано на 20.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 19.09.2019 включително

Проект на Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

(публикувано на 20.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектита могат да бъдат изпращани към дирекция  „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 19.09.2019 включително

Проекти на учебни програми за специалност „Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост“

(публикувано на 20.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.09.2019 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебните програми по чужд език – японски език

Проект на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година

(публикувано на 13.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Национален календар могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2019 включително

Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 44 от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

Проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища

Проект на инструкция за достъпа на ДАНС до информационните фондове на МОН

Проекти на учебни програми по професии от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

(публикувано на 07.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 06.09.2019 включително

Проекти на учебни планове за професионални направления

(публикувано на 05.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 04.09.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за обучение чрез работа (дуална система на обучение) за професия:

(публикувано на 05.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 04.09.2019 включително

Проект на типови учебени планове по специалност „Вътрешни облицовки и настилки” от професионално направление код 582 „Строителство”

Проект на учебен план за специалност Електронна търговия - дуална форма на обучение с разширено изучаване на чужд език

(публикувано на 02.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 02.09.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

(публикувано на 02.08.2019 г.)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 02.09.2019 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Проекти на учебни планове и учебни програми програми по професионални направления:

(публикувано на 01.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и  програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 02.09.2019 включително

Проекти на учебни програми за професии:

(публикувано на 31.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.08.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти“

(публикувано на 31.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.08.2019 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебна програма по учебния предмет чужд език – корейски език

(публикувано на 30.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2019 включително

Проект на заповед за утвърждаване

(публикувано на 30.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2019 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на Национален спортен календар

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2019 включително

Проекти на учебни планове за професия „Асистент на лекар по дентална медицина”

(публикувано на 29.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]   

до 29.08.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионални направления:

(публикувано на 29.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 30.08.2019 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионални направления:

(публикувано на 26.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 26.08.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за професионални направления:

(публикувано на 24.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 23.08.2019 включително

Проекти на учебни програми по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух

(публикувано на 24.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Приобщаващо образование" на e-mail: [email protected] 

до 23.08.2019 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

(публикувано на 24.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 23.08.2019 включително

Проекти на Заповеди за осигуряване на учебната 2019 – 2020 година

(публикувано на 23.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Заповедите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 22.08.2019 включително

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(публикувано на 23.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]  

до 22.08.2019 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

(публикувано на 23.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 22.08.2019 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Проект на Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия август – септември на учебната 2018 – 2019 година

(публикувано на 23.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 22.08.2019 включително

Проекти по професионално направление

(публикувано на 18.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2019 включително

Типови учебни планонве за специалност код 3410201 „Продавач - консултант“

(публикувано на 18.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2019 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми по учебния предмет чужд език иврит

(публикувано на 18.07.2019 г.)
Бележки и предложения по проектите на учебните програми по учебния предмет  чужд език иврит за  I -  VII класове, за ниво А1, за ниво А2, за ниво В1 и за ниво В 2.1 и по проекта на заповедта за тяхното утвърждаване могат да се изпращат към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на електронен адрес: [email protected]

до 19.08.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за професионални направления:

(публикувано на 18.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2019 включително

Проект на учебна програма за обучение чрез работа

(публикувано на 16.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 15.08.2019 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба

В проведената в периода от 12.07.2019 г. до 12.08.2019 г. обществена консултация по проекта на Наредба за изменение на Наредба № 2 за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години не са постъпили бележки и предложения.


(публикувано на 12.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.08.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за професионални направления:

(публикувано на 11.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.08.2019 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионални направления:

(публикувано на 11.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.08.2019 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за професионални направления:

Проекти на учебни програми и типови учебни планове

Проект на Заповед

(публикувано на 08.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция "Приобщаващо образование" на e-mail: [email protected] и [email protected] 

до 07.08.2019 включително

Проект на Постановление за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Пловдив

В проведената в периода от 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. обществена консултация относно проект на постановление на Министерския съвет за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Пловдив, не са постъпили предложения или други бележки.


Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: [email protected]  

до 05.08.2019 включително

Проект на Решение на МС

В проведената в периода от 17.06.2019 г. до 17.07.2019 г. обществена консултация относно проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2020-2023 година, не са постъпили предложения или други бележки.


Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 17.07.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година

Проект на Решение за допълнение на Решение № 233 на Министерския съвет от 2019 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019-2020 година

В проведената в периода от 13.06.2019 г. до 15.07.2019 г. обществена консултация по проект на РМС за допълнение на Решение № 233 на МС от 25 април 2019 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019-2020 година не са постъпили бележки и предложения. (публикувано на 17.07.2019 г.)


Бележки, становища и предложения по проекта на Решението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 15.07.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България

В проведената в периода от 13.06.2019 г. до 15.07.2019 г. обществена консултация относно проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България на интернет страницата на МОН, не са постъпили предложения или други бележки 


Бележки, становища и предложения по проекта на Решението могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 15.07.2019 включително

Проект на Решение за приемане на актуализиран План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

В проведената в периода от 10.06.2019 г. до 10.07.2019 г. обществена консултация по проекта на актуализирания План за 2018-2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013- 2020) не са постъпили бележки и предложения. (публикувано на 18.07.2019 г.)


Бележки, становища и предложения по проекта на Решението могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] 

до 10.07.2019 включително

Проекти на адаптирани учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за VIII – XІІ клас за обучението, организирано в чужбина

Проект на заповед за утвърждаване на система за оценяване

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 30.05.2019 включително

Проект на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030 г./

Бележки, становища и предложения по проектитe могат да бъдат изпращани към дирекция "Квалификация и кариерно развитие" на e-mail: [email protected] 

до 22.05.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Проект на изменение и допълнение на учебната документация

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение” на e-mail: [email protected] 

до 01.05.2019 включително
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“