Институт за изследване на изкуствата

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за изследване на изкуствата

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за изследване на изкуствата

Професионално направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: 
Теория и история на архитектурата
Акредитация валидна до: 
15.12.2023 г.
Оценка: 
9,19

Професионално направление: 8.1 Теория на изкуствата
Докторска програма: Теория и история на културата
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 8.1 Теория на изкуствата
Докторска програма: Изкуствознание и изобразителни изкуства
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,07

Професионално направление: 8.3 Музикално и танцово изкуство
Докторска програма: Музикознание, музикално и танцово изкуство
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,47

Професионално направление: 8.4 Театрално и филмово изкуство
Докторска програма: Театрознание и театрално изкуство
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,27

Професионално направление: 8.4 Театрално и филмово изкуство
Докторска програма: Кинознание, киноизкуство и телевизия
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,27

 

Докторска програма:  Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата
Акредитация валидна до28.10.2016 г.

Докторска програма: Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
Акредитация валидна до28.10.2016 г.

Докторска програма: Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство
Акредитация валидна до: 28.10.2016 г. 

Докторска програма: Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“