Институт по електрохимия и енергийни системи

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по електрохимия и енергийни системи

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по електрохимия и енергийни системи

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Физикохимия
Акредитация валидна до: 23.06.2020 г.
Оценка: 9,62

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Електрохимия (вкл. Химични източници на ток)
Акредитация валидна до: 23.06.2020 г.
Оценка: 9,70

Докторска програма: Химично съпротивление на материалите и защита от корозия
Акредитация валидна до2013 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“