Институт по обща и неорганична химия

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по обща и неорганична химия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по обща и неорганична химия

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Теоретична химия
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,62

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Неорганична химия
Акредитация валидна до: 24.02.2020 г.
Оценка: 9,74

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Аналитична химия
Акредитация валидна до: 24.02.2020 г.
Оценка: 9,23

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Химична кинетика и катализ
Акредитация валидна до: 24.02.2020 г.
Оценка: 9,56

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Химия на твърдото тяло 
Акредитация валидна до: 24.02.2020 г.
Оценка: 9,57

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“