Институт по оптични материали и технологии

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по оптични материали и технологии

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по оптични материали и технологии

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Физикохимия
Акредитация валидна до: 23.06.2020 г.
Оценка: 9,47

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 02.06.2020 г.
Оценка: 9,59

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на вълновите процеси
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,65

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“