Кирило-Методиевски научен център на БАН

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Кирило-Методиевски научен център на БАН

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Кирило-Методиевски научен център на БАН

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Български език
Акредитация валидна до: 17.12.2020 г.
Оценка: 9,48

Професионално направление: 2.1. Филология
Докторска програма: Теория и история на литературата
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,25

Професионално направление: 2.1. Филология
Докторска програма: Българска литература
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,38

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“