Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични сойства на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 02.06.2020 г.
Оценка: 9,49

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Технология на полупроводникови материали и електронни елементи
Акредитация валидна до28.04.2020 г.
Оценка: 9,30

Докторска програма: Микроелектроника
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“