Институт по овощарство - Пловдив

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по овощарство - Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по овощарство - Пловдив

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 03.11.2021 г.
Оценка: 8,71

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Овощарство
Акредитация валидна до: 03.11.2022 г.
Оценка: 9,23

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Растителна защита (вкл. Фитопатология, Вирусология, Хербология и др.)
Акредитация валидна до: 03.11.2021 г.
Оценка: 8,91

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“