Институт по полски култури - гр. Чирпан

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по полски култури - гр. Чирпан

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по полски култури - гр. Чирпан

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 25.06.2020 г.
Оценка: 8,36

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство
Докторска програма: Растениевъдство
Акредитация валидна до23.02.2017 г.
Оценка: 8,30

Докторска програма: Общо земеделие
Акредитация валидна до23.02.2017 г.
Оценка: 8,23

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“