Институт по растителни генетични ресурси - Садово

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по растителни генетични ресурси - Садово

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по растителни генетични ресурси - Садово

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 03.11.2022 г.
Оценка: 9,40

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Растениевъдство
Акредитация валидна до27.07.2016 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“