Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, обл. Пловдив

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, обл. Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, обл. Пловдив

Професионално направление: 6.2 Растителна защита,  област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина 
Докторска програма: Растителна защита
Акредитация валидна до: 05.12.2024 г.
Оценка: 8,38

Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до19.04.2017 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“