Институт по фуражни култури - Плевен

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по фуражни култури - Плевен

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по фуражни култури - Плевен

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 24.03.2021 г.
Оценка: 8,56

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Растениевъдство
Акредитация валидна до: 24.03.2021 г.
Оценка: 8,56

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите
Акредитация валидна до: 24.03.2021 г.
Оценка: 8,19

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“