Критерии за получаване на Знак за качество от Съвета на Европа за Младежките центрове

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Критерии за получаване на Знак за качество от Съвета на Европа за Младежките центрове

ЛогоКритерии за получаване на Знак за качество от Съвета на Европа за Младежките центрове

Критерий 6:
Центърът предлага толерантна и безопасна работна среда съобразена със зачитане на разнообразието и човешкото достойнство
Индикатори

6.1.     Центърът показва съгласуваност в действията си, в съответствие с ценностите на СЕ чрез своите работни практики и структурна подредба.
6.2.     Дейностите и инфраструктурата на центъра са достъпни за млади хора със специални потребности.
6.3.     Центърът активно използва подход, щадящ околната среда.
6.4.     Центърът може да представи доказателства, че се спазва националното законодателство относно пожарна безопасност, сигурна работна среда, достъпност, здравословни условия на труд и хигиена.

Критерий 7:
Центърът осигурява подходящи работни условия за дейности в младежката общност
Индикатори

7.1. Центърът предлага гъвкави и адекватни работни условия за дейностите си, базирайки се на методологията за неформално образование и осигурява подходяща атмосфера, благоприятна за международни дейности.
7.2. Персоналът на центъра е запознат с неформалното образование и активно подкрепя/участва в дейностите му.

Критерий 8:
Центърът осигурява подходяща инфраструктура за международни дейности с различни групи участници
Индикатори

8.1. Работните условия в центъра са подходящи за дейности с различни формати, интерактивни дейности като семинари, конференции и политически срещи.
8.2. Центърът предлага решения за групи, които имат желание да работят със симултанен превод.
8.3. Основният персонал (мениджмънт, рецепция, обучение, охрана) следва да притежава чуждоезикова подготовка (особено английски и френски език). Редовно трябва да се организират езикови курсове с цел подобряване чуждоезиковите уменията на експертите.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“