Македония

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Македония

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата

обн. - ДВ, бр. 108 от 12.12.2003 г.

Утвърдена с РМС № 328 от 14.05.2001 г., в сила от 08.03.2002 г.


Програма между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2001-2003 г.

Подписана на 14.11.2001 г. в Скопие, одобрена с РМС № 65 от 5.02.2002 г., в сила от 20.11.2003 г.

Срок на действие: Съгласно чл. 25 от Програма се сключва за период от 3 години, с автоматично подновяване до скл. на нова


ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“