Деца и ученици, търсещи или получили международна закрила

Начало » Приобщаващо образование » Деца и ученици, търсещи или получили международна закрила


Приемане и обучение за лица, търсещи или получили международна закрила, когато не притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование

НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (Обн. - ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г. ) 


Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави и продължаване на образованието в българско училище

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., ... изм. и доп., бр. 82 от 05.10.2018 г.)


Допълнително обучение по български език като чужд за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти в задължителна предучилищна и училищна възраст

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език (Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.) 


Учебни програми по български език като чужд

Учебна програма по български език като чужд за търсещи или получили международна закрила и за мигранти в задължителна училищна възраст

Учебна програма по български език като чужд за възрастни, търсещи или получили международна закрила


Отчитане на допълнителното обучение по български език като чужд

Кратък обяснителен текст с нормативните основания, свързани с провеждането на допълнителното обучение по български език като чужд;

Отчетна форма в Ексел по образец, отнасяща се до размера на изразходваните от образователните институции средства.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“