Институт по лозарство и винарство - Плевен

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по лозарство и винарство - Плевен

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по лозарство и винарство - Плевен

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: лозарство
Акредитация валидна до: 11.04.2024 г.
Оценка: 8,18

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“