Постановления от 2020 г.

Начало » Документация » Нормативни актове » ПМС и РМС » Постановления от 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 на МС от 19.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г.
(oбн. - ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г.) (публ. 24.03.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 06.02.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката; ПМС № 13/ 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката; ПМС № 148/ 24.07.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването)
(обн. - ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г.; попр., бр. 13 от 14.02.2020 г.) (публ. 13.02.2020 г., акт.18.02.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 на МС от 27.01.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ПМС № 103 от 1993  г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина; ПМС № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации; Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България; ПМС № 44 от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища)
(обн. - ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г.) (публ. 18.02.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 на МС от 27.01.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ПМС № 162 от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления; ПМС № 328/30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда; ПМС № 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации; ПМС № 64/25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности)
(обн. - ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) (публ. 06.02.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 10.01.2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките
(Обн. - ДВ, бр. 05 от 17.01.2020 г.) (публ. 21.01.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 на МС от 03.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година (обн. - ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) (публ. 09.01.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 на МС от 31.12.2019 г. за изменение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 24 от 2018 г.)
(oбн. - ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) (публ. 09.01.2020 г.)

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“