3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

 

3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ съгласно приложение № 3

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


A) Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“  (публ. 26.05.2020 г.)

Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по Дейност 1: 19 юни 2020 г.

Лица за контакт:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02 9217 785, e-mail: [email protected];
Ваня Тивидошева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02 9217 424, e-mail: [email protected];
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02 9217 563, e-mail: [email protected].


Дейност 2 „Модернизиране на учебното съдържание“

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по Дейност 2: 19 юни 2020 г.

Лица за контакт:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02 9217 785, e-mail: [email protected];
Маргарита Гатева – началник отдел „Съдържание на професионалното образование и обучение“ в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02 9217 425, e-mail: [email protected];
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 797, e-mail: [email protected].


Б) Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ (публ. 26.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Декларация


Ръководител: Евгения Костадинова - директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 746; 02 9217 446, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Георги Георгиев – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 581, e-mail: [email protected];
Весислава Панджерова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 496, e-mail: [email protected].


В) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ (публ. 11.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Декларация


Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 01.06.2020 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 437, е-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 440, е-mail: [email protected]
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected]
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 631, e-mail: [email protected]


Г) Модул „Културните институции като образователна среда“ (публ. 26.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 746; 02 9217 446; e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Радостина Николова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 743;
е-mail: [email protected]
Галя Георгиева-Магаранова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 452;
е-mail: [email protected]


Д) Модул „Библиотеките като образователна среда“ (публ. 13.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Приложение

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: до 18 юни 2020 г.


Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174758, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Тихозар Кръстев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174768, e-mail: [email protected]
Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174760, e-mail: [email protected];
Мария-Магдалена Миланова – специалист в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174750, e-mail: [email protected].


Модул Е) „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

Формуляр за кандидатстване

Декларация за осигуряване на съфинансиране

Сайт за отчитане на изпълнението на дейностите – за детски градини и училища https://np.mon.bg/


Ръководител: Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, e-mail: [email protected]

Лица за контакт: 
Константин Бояджиев - младши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, e-mail: [email protected]
Дарина Савова - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, e-mail: [email protected];
Сашка Владимирова - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, e-mail: [email protected];
Тодор Петров - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“