Дирекция Човешки ресурси и административно обслужване

Начало » Административни услуги » Дирекция Човешки ресурси и административно обслужване

С лице към хората


Common Assessment FrameworkПРИКЛЮЧИ ПРОЦЕСЪТ НА ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА CAF В МОН

10.04.2018 г.

В края на март 2018 г. в Министерството на образованието и науката (МОН) приключи процесът на внедряване на инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF 2013 (Common Assessment Framework - CAF), стартирал в средата на октомври 2017 г. по проект на Института по публична администрация „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“.

В периода на изпълнение на дейностите по внедряване на модела CAF е изготвен тригодишен План за подобрение на административната дейност на Министерството на образованието и науката на базата на анализ и оценка на идентифицираните мерки в Доклада за самооценка на МОН. Реализирането на Плана представлява елемент от стратегическото и оперативното управление на министерството.

Повече информация


Common Assessment FrameworkМОН ИЗГОТВИ ДОКЛАД ЗА САМООЦЕНКА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА МОДЕЛА CAF

02.02.2018 г.

Министерството на образованието и науката (МОН) продължава процеса на внедряване на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework - CAF), стартирал в средата на октомври 2017 г. по проект на Института по публична администрация – „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече информация 


ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Министерството на образованието и науката предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в Звеното за административно обслужване на МОН на адрес: София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, партер „Запад“, стая № 4, където се подават и заявленията за предоставяне на административни услуги и се консултират потребителите. ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.


ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИХОДНА БАНКОВА СМЕТКА НА МОН ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ:
БНБ Централно управление, пл. "Батенберг" No1
IBAN - BG 50BNBG96613000149101;
BIC - BNBGBGSD;


СЛУЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

КАЛИНКА ТОНЕВА
тел. (02) 9217 751, e-mail: [email protected]

РАЛИЦА ПАСТАРМАДЖИЕВА
тел. (02) 9217 651, e-mail: [email protected]

ДОБРИНКА ДИМИТРОВА
тел. (02) 9217 760; (02) 9217 588,  e-mail: [email protected]

АНТОАНЕТА НИКОЛОВА
тел.  (02) 9217 760; (02) 9217 589, e-mail: [email protected]


Считано от 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Повече информация


Считано от 19 декември 2011 г. заявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за установяване степента на владеене на български език при придобиването на българско гражданство по натурализация и заявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за владеене на български език и професионалната терминология на български език за упражняване на медицинска професия в Република България, се подават в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование.

Повече информация


Считано от 8 ноември 2011 г. признаването на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави,  се извършва в Регионалните управления на образованието.

Повече информация


Признаването на документи за придобито висше образование в чужбина се извършва от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Повече информация


СПИСЪК на страните, с които Република България има подписани спогодби за взаимно признаване еквивалентността на документи за образование

СПИСЪК на държавите - страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставени в Хага на 5 октомври 1961 г. (конвенция № 12)


МОН ПОЛУЧИ ПЪРВА НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
15 декември 2015 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“