Административни услуги и образци на заявления

Начало » Административно обслужване » Административни услуги и образци на заявления

С лице към хората


Одобряване и вписване на промени в одобрена програма за извършване на обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 2890)

Заявление за одобряване и вписване на промени в одобрена програма за извършване на обучение за повишаване на квалификацията на пeдагогическите специалисти

Протокол за устно заявяване - одобряване и вписване на промени в одобрена програма за извършване на обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти


Вписване, промени и отписване от Регистъра на професионалните колежи (уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 2892)

Заявление за вписване, промени и отписване на частни професионални колежи в Регистъра на професионалните колежи

Протокол за устно заявяване - вписване, промени и отписване от Регистъра на професионалните колежи


Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда - обект на образованието и науката (уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 2893)

Заявление за предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или част от сграда, отредени за обекти на образованието и науката

Протокол за устно заявяване - предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за обекти на образованието и науката


Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката (уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите № 2894)

Заявление за предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката

Протокол за устно заявяване за предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката


Издаване на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен „специалист по …” в страната


Вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища


Издаване на удостоверения УП-2 за осигурителен доход (уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите № 2134), УП-3 за осигурителен стаж (уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите № 2133) и УП-3 за осигурителен стаж на редовни докторанти, придобит в чужбина


Заявление за възстановяване на внесена такса от заявителя

Ценоразпис за стойността на международни препоръчани пощенски пратки с предимство

Ценоразпис за стойността на международни куриерски пратки в тегловия диапазон до 2 кг

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“