Висше образование

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Висше образование

Дирекция „Висше образование”

Галина Дреновска

директор

тел.: 02 9217 693
e-mail: [email protected] 

Лице за контакт: 
Христина Иванова, младши експерт, тел.: 02 9217 543, 02 9217 643, e-mail: [email protected] 


Отдел "Координация и контрол"

Галина Дреновска

началник на отдел

тел.: 02 9217 693
e-mail: [email protected]


Отдел "Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми"

началник на отдел


 1. подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на висшето образование;
 2. организира и отговаря за подготовката на предложения и проекти на актове за откриване, преобразуване и закриване на висши училища и на факултети, институти, филиали и колежи в държавните висши училища;
 3. (изм. изцяло - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) поддържа база данни с образци на основните документи за висше образование и квалификация, издавани от висшите училища;
 4. (изм. изцяло - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) поддържа информационна система, която съдържа:
  а) регистър на висшите училища, в който се вписват данни относно техните основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности;
  б) регистър на академичния състав на висшите училища;
  в) регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления;
  г) регистър на завършилите студенти и докторанти;
 5. (изм. изцяло - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) поддържа регистър на дипломите за образователна и научна степен „доктор" и за научна степен „доктор на науките", издадени от висшите училища и научните организации;
 6. координира дейността на висшите училища в страната;
 7. подпомага министъра при упражняването на контрол върху висшите училища по спазването на Закона за висшето образование и на държавните изисквания;
 8. (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) подпомага министъра при осъществяването на контрола върху откритите и неприключили процедури за придобиване на научна степен, както и за заемане на академични длъжности съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България;"
 9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) осигурява изпълнението на програми за модернизация на висшето образование, за продължаващо обучение и обучение през целия живот;
 10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.; изм., бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) участва със свои експерти в приравняването на образователни степени;
 11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) координира системата на висшето образование в контекста на Болонския процес и организира и подпомага връзките на висшите училища с пазара на труда в контекста на Лисабонската стратегия;
 12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) организира и изготвя ежегодно проект на решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и в научните организации;
 13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) участва в разработването на стандарти за формиране на реалната издръжка на студентите и докторантите по професионални направления;
 14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) подпомага участието на висшите училища в програмите за образователен обмен на студенти, докторанти и специализанти;
 15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) отговаря за провеждането на процедурите по всички конкурси за прием на чуждестранни граждани за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и в научните организации на Република България и на български граждани - в чужбина;
 16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) отговаря за дейностите по осъществяване приема на студенти, докторанти и специализанти за местата, субсидирани от държавата, за обучение на лица от българска народност в държавните висши училища и в научните организации на Република България;
 17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) организира и отговаря за дейности по изпълнението на нормативни актове, отнасящи се до правото на стипендии за студенти и докторанти, ползването на общежития и столовото хранене и други социални дейности;
 18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.; изм., бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) координира всички дейности, свързани с взаимодействието със студентски организации;
 19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) подпомага дейностите, свързани с практическите стажове и кариерното ориентиране на студентите;
 20. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) организира и осъществява дейностите, свързани с осигуряване на холограмни стикери в дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и предоставянето им на висшите училища;
 21. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 22. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“