Често задавани въпроси

Начало » Административни услуги » Често задавани въпроси

С лице към хората

Как се легализират документи за завършено образование и обучение в училище на чужда държава?

Съгласно  НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците завършено образование и обучение в училище на чужда държава се удостоверява с документ, издаден от училище, създадено по законоустановения ред в страната, в която са издадени документите, и считано за част от системата на светското училищно образование на съответната държава, като завършеното образование и обучение в съответното училище на чужда държава се удостоверява и с документ, издаден от компетентен орган, определен като такъв от законовите разпоредби на съответната държава.

Признаването се извършва от експертна комисия към всяко регионално управление на образованието, в което следва да бъдат подадени следните документи:

  1. заявление и формуляр по образец;
  2. документ за училищно образование и професионална квалификация;
  3. справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2;
  4. превод на български език на документите по т. 2 и 3 от заклет преводач;
  5. документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава;
  6. документ за платена държавна такса.

Документите по точки 1, 2, 3, 4 и 6 се подават в оригинал, а документите по точка 5 - в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа, като при необходимост се представят допълнително и други документи, свързани с признаването, посочени от комисията.

Експертната комисия  извършва експертна оценка на представените документи и взема решение за признаване или за отказ за признаване, като отчита:

  1. продължителността на обучението;
  2. вида на училището, в което е проведено обучението;
  3. изучаваните учебни предмети и общия хорариум по всеки един от тях;
  4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.  

Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец, считан от датата на представяне на документите. При признаване комисията издава Удостоверение, в което вписва решението си и евентуалните приравнителни изпити, които съответното лице трябва да положи. 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“