ПМС и РМС

Начало » Документация » ПМС и РМС

Решения и постановления на Министерски Съвет

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 на МС от 31.12.2019 г. за изменение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 24 от 2018 г.)
(oбн. - ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) (публ. 09.01.2020 г.)

Решение № 713 на Министерския съвет от 29 ноември 2019 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020 година (публ. 05.12.2019 г.)

Решение № 721 на Министерския съвет от 04 декември 2019 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година (публ. 05.12.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 на МС от 21.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на НП за развитие на образованието (публ. 27.11.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 на МС от 07.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа
(обн. - ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) (публ. 13.11.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 на МС от 22.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт (обн. - ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 г., в сила от 25.10.2019 г.) (публ. 11.11.2019 г.)

Решение № 644 от 1 ноември 2019 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 208 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. (публ. 07.11.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 на МС от 24.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. (публ. 29.09.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 на МС от 14.10.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ДВ, бр. 50 от 2018 г.)
(oбн. - ДВ, бр. 82 от 18.10.2019 г.) (публ. 18.09.2019 г.)

Решение № 587 от 10 октомври 2019 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на Национални програми за развитие на образованието (публ. 11.10.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 на МС от 24.09.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища (ДВ, бр. 23 от 2019 г.) (публ. 27.09.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 на МС от 13.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.
(обн. - ДВ, бр. 73 от 17.09.2019 г., в сила от 17.09.2019 г.) (публ. 19.09.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 на МС от 05.09.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда" и „Без свободен час", одобрени с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието Публикувано на сайта на 16.09.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 от 15 август 2019 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Пловдив (обн. - ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.) Публикувано на сайта на 02.09.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 от 15 август 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт (обн. - ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Публикувано на сайта на 02.09.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 на МС от 09.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Публикувано на сайта на 02.09.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 479 от 5 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година Публикувано на сайта на 07.08.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата
(обн. - ДВ, бр. 53 от 05.07.2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) Публикувано на сайта на 05.07.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 на МС от 25.06.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(обн. - ДВ, бр. 51 от 28.06.2019 г.) Публикувано на сайта на 01.07.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 на МС от 27.05.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
(обн. - ДВ, бр. 43 от 31.05.2019 г., в сила от 31.05.2019 г.) Публикувано на сайта на 18.06.2019 г.

Постановление № 131 от 30 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.

Постановление № 132 от 30 май 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 298 от 22 май 2019 г. за одобряване на максималния размер на новите държавни гаранции за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. на 20.01.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 на МС от 02.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за държавните висши училища и научни организации за 2019 г.
(обн. - ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г., в сила от 07.05.2019 г.)

РЕШЕНИЕ № 233 от 25 април 2019 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 година

РЕШЕНИЕ № 241 от 25 април 2019 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2019–2020 година

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление  № 97 на МС от 25.04.2019 г. (обн. - ДВ, бр. 36 от 03.05.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 на МС от 30.04.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 19.04.2019 г. за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
(oбн. - ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г., в сила от 23.04.2019 г.)

РЕШЕНИЕ № 208 от 16 април 2019 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 на МС от 04.04.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2019 г.
(обн. - ДВ, бр. 29 от 08.04.2019 г., в сила от 08.04.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 на МС от 14.03.2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища
(обн. - ДВ, бр. 23 от 19.03.2019 г.; изм. и доп., бр. 76 от 27.09.2019 г.) (актуализирано 27.09.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 на МС от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 19.02.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на МС от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на        ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
(Обн. - ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (Загл. доп. - ДВ бр. 69 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
(oбн. - ДВ, бр. 26 от 01.04.2016 г., в сила от 01.04.2016 г.; доп., ...; изм. и доп., бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
(обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; ...; изм., бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
(обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.;...; изм., бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
(обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2000 г.; в сила от 01.10.2000 г.; ...; изм., бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година
(обн. - ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 на МС от 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет,
отнасящи се до Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2016 г.), и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Постановление № 243 от 15.11.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед))

РЕШЕНИЕ № 738 от 15 октомври 2018 година за одобряване проект на Меморандум за разбирателство относно Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки, подпомагана от Министерството на образованието и науката на Република България, от една страна, и Държавния секретариат по образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария, от друга страна, и изпълнявана от Центъра за академични изследвания (ЦАИ) в София

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 на МС от 19.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на национални научни програми)
(обн. - ДВ, бр. 79 от 25.09.2018 г., в сила от 25.09.2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 на МС от 18.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(Обн. - ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г., в сила от 21.09.2018 г.)

РЕШЕНИЕ № 658 от 14 септември 2018 година за одобряване на национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
(Обн. - ДВ, бр. 58 от 18.07.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; ... изм. и доп., бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 17 август 2018 година за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища и Българската академия на науките 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП), както следва:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 на МС от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
Обн., ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г., в сила от 29.06.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 на МС от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст(Загл. изм. - ДВ бр. 82 от 2019 г.)
(oбн. - ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 18.10.2019 г.) (публ. 18.10.2019 г.)

РЕШЕНИЕ № 277 от 24 април 2018 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
Обн. - ДВ, бр. 48 от 04.06.1993 г.; ... последно изм. и доп., бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 на МС от 23.02.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Обн. - ДВ, бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 на МС от 05.04.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 на МС от 29.03.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Обн. - ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование
(Обн. - ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.)
Приета с ПМС № 195 от 08.09.2017 г.


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
(обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; ...; изм., бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (Загл. доп. - ДВ бр. 69 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
(oбн. - ДВ, бр. 26 от 01.04.2016 г., в сила от 01.04.2016 г.; доп., ...; изм. и доп., бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 859 от 3 ноември 2015 година
за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 853 от 2 ноември 2015 година
за допълнение на Решение № 633 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г., изменено и допълнено с Решение № 801 на Министерския съвет от 2014 г. и Решение № 23 на Министерския съвет от 2015 г.
 

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2012 г.

   • РЕШЕНИЕ № 850 от 12 октомври 2012 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.
   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 на МС от 06.07.2012 г. за назначаване на персонал за нуждите на Европейските училища
   • РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.

РЕШЕНИЕ на Министерския съвет № 96/02.02.2012 г. за приемане на Националната квалификационна рамка (НКР) на Република България


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2011 г.

   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 на МС от 28.07.2011 г. за откриване на институт „Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури\" в структурата на Химикотехнологичния и металургичен университет - София, и за закриване на юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието, младежта и науката
   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 на МС от 17 юни 2011 г. за предоставяне на средства от държавния бюджет за 2011 г. за модернизиране и оптимизация на държавните висши училища и за определяне на условията, критериите и реда за предоставянето им

   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 25 февруари 2011 година за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 на МС от 10.09.2010 г.

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2010 г.

   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 на МС от 10.09.2010 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ, бр.75 от 2010 г.)
   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 20 декември 2010 година ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 от 15 октомври 2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. чрез бюджета на министерството на образованието, младежта и науката по самостоятелните бюджети на държавните висши училища
   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища (Обн. - ДВ, бр. 71 от 10.09.2010 г., в сила от 10.09.2010 г.; ...;изм., бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от учебната 2013 - 2014 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 03.07.2013 г. )

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2009 г.


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2008 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“