Наредби

Начало » Документация » Наредби

Наредби 2019

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години 
(обн. - ДВ, бр. 77 от 01.10.2019 г.) (публ. 01.10.2019)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.; изм. и доп., ... и бр. 42 от 2019 г.)
(обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) (публ. 24.09.2019 г.)

Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
(oбн. - ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г.) (публ. 13.09.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
(обн. - ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) (публ. 12.09.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (обн. - ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г.. в сила от 10.09.2019 г.) (публ. 11.09.2019 г.)

НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.)
ОТМЕНЯ Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти(12.08.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.;....; изм. и доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.;..., изм. и доп., бр. 32 от 16.04.2019 г.)

Наредба за изменение на     Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (обн. - ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.; изм. и доп., бр. 35 от 24.04.2018 г., в сила от 24.04.2018 г.; изм., бр. 26 от 29.03.2019 г.)

Наредба № 8121з-194 от 21 февруари 2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията

Наредба за изменение на   Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и 78 от 2017 г.)

Наредби 2018

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.;..., изм. и доп., бр. 32 от 16.04.2019 г.)
(Обн. - ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на   НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (ДВ, бр. 80 от 2016 г.) (Обн. - ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) (обн. - ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

Hаредба за изменение и допълнение на   НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (Обн. - ДВ, бр. 46 от 2016 г.)

НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
(обн. - ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 10.07.2018 г.; изм. и доп., бр. 77 от 01.10.2019 г.) (публ. 01.10.2019)

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) (ДВ, бр. 70 от 2015 г.) (Обн. - ДВ, бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.)

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (ДВ, бр. 102 от 2017 г.) (Обн. - ДВ, бр. 35 от 24.04.2018 г., в сила от 24.04.2018 г.)

Hаредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Наредби 2017

Наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалности

НАРЕДБИ за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалности

Наредби 2016

Наредби 2015 г.

НАРЕДБИ за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалности

Наредби 2014 г.

Наредби 2011 г.

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка (обн. - ДВ, бр. 28 от 05.04.2011 г.; ... изм. и доп., бр. 28 от 05.04.2019 г.) Приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г.

Наредби 2008 г.

Наредби 2005 г.

Наредби 2004 г.

Наредби 2003 г.

Наредби 2002 г.

Наредби 2001 г.

Наредби 2000 г.

Наредби 1999 г.

Наредби 1997 г.

Наредби 1996 г.

Наредби 1994 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“