Регистри

Начало » Документация » Регистри

Информация във връзка с производството за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Информационният регистър е на адрес http://iropk.mon.bg  

Повече информация

На основание чл. 231, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование от 1-во до 15-о число на месец ноември и април на всяка година се подават заявленията и приложените към тях документи във връзка с производството за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

РЕГИСТРИ

РЕГИСТЪР НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИСТЪР НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И/ИЛИ ПРИДОБИТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОЛЕЖИ

Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020 година, приет с Решение № 713 на Министерския съвет от 29 ноември 2019 г. (публ. 05.12.2019 г.)

Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година, приет с Решение № 721 на Министерския съвет от 04 декември 2019 г.(публ. 05.12.2019 г.)

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ APOSTILLE от МОН

РЕГИСТЪР НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА / Accredited Higher Schools in Bulgaria

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС "ДОКТОР" В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕГИСТЪР НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВАЩИ И ПРЕКЪСНАЛИ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ


Регистър на завършилите студенти и докторанти


РЕГИСТЪР НА ЛЕГАЛИЗИРАНИТЕ ДИПЛОМИ ЗА ЗАВЪРШЕНА ВИСША ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН В ЧУЖБИНА

РЕГИСТЪР НА БАНКИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ТИПОВ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ (актуализиран на 31.01.2020 г.)

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТЪР НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРОВЕРКА И ИЗПРАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ, ПОДПИСАНИ С УНИВЕРСАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Списък на определените коефициенти за бюджетната 2020 година по ПМС № 328/2015 г. за държавните висши училища по професионални направления (публ. 28.01.2020 г.)


Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“